Hör gärna av dig :

Våra aktiebolag

Vi har en tydlig aktiv strategi och en långsiktig plan gällande vår aktieportfölj. Risk skall vara balanserad med hög avkastning. Investeringar i våra aktiebolag skall vara långsiktiga, ekologisk, socialt och ekonomisk hållbara, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Våra portföljer skall vara hållbara, utstå politiska påfrestningar och ha en vettig framtid. Miljömässig hållbarhet ligger i fokus men affärsmässig hållbarhet är minst lika viktig och investeringar görs normalt ej i bolag som går med förlust och som inte är ekonomiskt hållbara i längden.
Innehaven består utav Investmentbolag, Utdelningsbolag, Tillväxtbolag och en del förhoppningsbolag.

Bure Equity

Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till deras aktieägare. Grundstenarna i Bures affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen. På så sätt bygger dom upp stor kompetens om de branscher där deras portföljbolag är verksamma. I dagens portfölj finns flera verksamheter där Bure varit involverade under lång tid och bidragit till en framgångsrik utveckling.

Industrivärden AB

Industrivärdens affärsidé är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Det långsiktiga målet är att öka substansvärdet i syfte att generera en avkastning till Industrivärdens aktieägare som överträffar marknadens avkastningskrav. Med beaktande av portföljinvesteringarnas riskprofil skall aktieägarna ges en totalavkastning som över tid är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen.
Industrivärden är en stor investerare och aktiv aktieägare i Handelsbanken, Sandvik, Volvo, Essity, Skanska, ICA Gruppen, Ericsson, SCA och SSAB.

Investor AB

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Investor äger betydande minoritets- eller majoritetsandelar i högkvalitativa bolag.

Kinnevik AB

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger Kinnevik digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Kinnevik skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Kinnevik tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Lundbergföretagen

Lundbergs är ett investeringsföretag som genom att vara långsiktig och aktiv ägare förvaltar och utvecklar ett antal företag.
I tillgångsportföljen finns det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg, dotterbolagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Tillgångarna har hög kvalitet, låg risk och balanserar varandra väl.

Svolder AB

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.
  • Investerar huvudsakligen i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.
  • I termer av värdeskapande strävar Svolder efter att över tid vara det ledande investmentbolaget på Nasdaq Stockholm.
  • Överordnat mål är att, med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en totalavkastning som väsentligen överstiger den svenska småbolagsmarknaden mätt som Carnegie Small Cap Index (CSRX).
  • Svolder strävar efter att uppvisa långsiktig utdelningstillväxt.
  • Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.
X